ARS EST IUS? Изкуството като право на доброто и справедливостта

0
1950

Офлайн“: Г-жо Тодорова, какво е културата в днешно време?

М.Т.: Понятието за култура изглежда лесно определимо и разбираемо. Но дали е така? Юридическото ми образование ме тласка да отговоря на въпроса Ви чрез игра с думите от класическото определение на правото от римско време: „Ius est ars boni et aequi“. Преводът от латински език гласи, че правото е изкуство на доброто и справедливото. Обръщайки думите, се получава нова философска гледна точка за осмисляне на съвременното значение на културата и нейното сложно съдържание.

Съвременните хора днес живеем на високи обороти, част от ежедневието ни е преминаването на стотици километри – примерно от Варна до София и обратно, бързаме, за да спазим графика и изпълним задачите си. Ежечасно се срещаме с десетки хора, с които говорим, но не общуваме, гледаме, но не виждаме какво се случва в света около нас, с нас, в душите ни. Не си даваме сметка, че е нужно да спрем за миг, да се огледаме в себе си и около себе си.

Оказва се, че на фона на хаотичния модерен живот все повече се откроява проблемът, свързан с последиците от липсата на реалното проявление на максимата: „Изкуството и културата като право на доброто и справедливостта“. Действащото ни право приема, че културата е дейността по създаването, проучването, разпространението и опазването на културните ценности, както и резултатите от тази дейност. Но когато мислим за изкуството в широкия му смисъл, става ясно, че в крехката дума „Култура“, има повече съдържание, смисъл, история, традиции и очаквания, значително надхвърлящи обикновените възприятия. Тя събира в себе си материалните очертания и духовните ценности, формирани и надграждани през епохите. Ние също променяме достигналото до нас (вероятно за добро) и тези съзидания и резултати са следствие на човешките ни усилия, мисъл и действие, и са насочени отново към нас – хората. В тази дума е заложена вътрешната необходимост за пренасяне, преживяване, израстване, осъзнаване на самите нас и на света около нас в опит да го подредим, да го направим по-добър, да се научим на справедливост и да я запазим. Културата се разгръща като наше естествено право, съчетано с необходимост от образци на добро и справедливо.

Офлайн“: Какви са условията за съществуване и развитие на културата във Варна?

М.Т.: Варна е град със значими и забележителни традиции в областта на културата, а ние, варненци, сме вярна публика – търсеща и оценяваща доброто изкуство. Но ние сме и претенциозна публика в добрия смисъл. Културата е специфичен микс от нематериални, материални, интелектуални и емоционални елементи, а резултатът от нея е видим във всички форми на изкуството – в литературата, театъра, балета, киното, архитектурата, музиката, танца, изобразителното изкуство, но и в начина на живот, в ценностната система, традициите, светогледа и вярванията.

Акцентирам върху темите, свързани с културата, свързани с функциите на Общинския съвет на Варна в качеството му на местен законодателен орган. Местното самоуправление е право и реална възможност на гражданите на Варна, чрез избраните от тях представители, да решават въпроси от местно значение, включително и тези в сферата на културата. Търсеният резултат е да се осигурят оптимални условия за проявление на културата като начин на живот, който включва качество и разнообразие на културното съдържание. Трябва да създадем такива условия, че жителите на нашия град да имат възможност да участват в процесите на създаване и изразяване чрез култура. Тя е основа за постигането на качество на живот, което прави отделния гражданин пълноценна творческа личност, способна да се докосне и съизмери със световните постижения на човечеството.

Общинският съвет определя политиката за изграждане и развитие на общината, включително и за закрила и развитие на културата, като приема съответните нормативни актове и решения. В този процес принципите на националната културна политика се съобразяват с местните условия и традиции.

Като председател на комисията „Култура и духовно развитие“ в Общинския съвет съм убедена, че културата може да бъде водещ фактор за развитието на града ни, включително в социален и икономически аспект. Дейностите и резултатите в областта на културата и изкуството могат да допринасят за развитието на различни сектори от обществения живот. При стратегически обмислено и правилно съчетано прилагане на принципите за развитие, при което да се даде приоритет на културата, съобразено с други секторни политики може да се търси като резултат повишаване качеството на живот, решаване проблемите в образованието, заетостта, демографските промени, опазване на околната среда, недостатъчното въвеждане на иновации и конкурентоспособността на местната икономика. Естествено следствие от такъв тип политика ще е устойчивото развитие на Община Варна.

Офлайн“: Моля, посочете примери от областта на културната политика на Община Варна.

М.Т.: Община Варна поддържа два работещи механизма за подкрепа и финансиране на национални, местни и важни за общността събития и инициативи – общинския културен календар и общинския фонд „Култура“.

Общинският фонд „Култура“ има дългогодишни традиции и е един от първите, създадени в страната. Той подкрепя чрез съфинансиране на конкурсен принцип фестивали и конкурси, творчески проекти, националното и международно сътрудничество в областта на културата, както и развитието на публиките. Така събитията, включени в проектите, допълват Календара на културните събития за годината на Община Варна. Чрез дейността на Фонда градът ни се затвърждава като активен регионален, национален и международен културен център.

И през настоящата 2023 година Общината, чрез Фонд „Култура“, подпомага утвърдени фестивали и конкурси – емблеми на Варна със своя дългогодишна история и традиции. Такива са Международният театрален фестивал “Варненско лято”, Международният филмов фестивал “Любовта е лудост”, Фестивалът за български игрални филми “Златна роза”, “Европейски музикален фестивал”, Международният джаз фестивал “Варненско лято” и други. Очакваме, че тези утвърдени марки ще привлекат както местните, така и нови публики от страната и света.

Творческите проекти по традиция са най-многобройни. Направленията, в които са проектите, обхващат всички области на културата: визуални и изпълнителски изкуства, филмово изкуство, музика, литература, архитектура и дизайн. С дейностите по проектите градският културен календар пълноценно се насища със събития с разнородно съдържание, което обогатява варненската и гостуващата публика. Анализът на дейностите при оценяване на реализацията на проектите от изминалата 2022 година показа, че не са регистрирани отрицателни реакции от публиката, посетила събитията, а положителните мнения вземат значителен превес. Това води до изводи за добро съответствие на изпълнението с очакванията на публиката. В тазгодишната сесия обърнахме внимание на проектите, които са свързани с детската и младежка публика. С особен интерес очакваме и културните иновации в сектора.

Офлайн: През изминалата година Общинският съвет по Ваше предложение проведе процедура за подкрепа на проекти на медиите. С каква цел беше тя?

Действително, след бурни шестмесечни дебати в постоянната комисия „Култура и духовно развитие“, Общинският съвет – Варна подкрепи предложението ми да промени съществено концепцията, по която се изграждаха отношенията между местната власт и медиите. Въведохме конкурсен принцип за подкрепа и стимулиране на качествени медийни проекти, развиващи теми от различни области на обществения живот в община Варна – култура, образование и наука, младежки дейности и спорт, туризъм, икономика, инфраструктура и градска среда, обществени процеси и други. Провокирахме медиите да разработят конкретни идеи с висока обществена значимост и да ги представят по начин, който гарантира обективната информираност не само на варненци, но и на публиките в страната по важни теми, свързани с града ни. По процедурата бяха съфинансирани и изпълнени 12 проекта. При проучванията ни не се установи подобна или сходна практика в страната. Затова можем да се похвалим, че сме въвели иновативна процедура. Осъществена като експериментална през 2022 година, тя се оказа едно добро начало за въвеждане на ред, публичност и прозрачност в отношенията с медиите. Показахме уважение към четвъртата власт като партньор в обществените процеси и посредник между Общината и обществеността. През 2023 година продължаваме с тази практика, търсейки най-добрия резултат за варненци.

Офлайн“: Г-жо Тодорова, разкажете на читателите ни за живота Ви офлайн, извън обществените Ви ангажименти.

Личният и професионалният ми живот е свързан с Варна и морето. Родена съм и съм минала през почти цялата образователна стълбица тук. Имам щастието да съм от първия випуск на Хуманитарната гимназия „Константин Преславски“, където от току-що построена сграда, миришеща още на боя, създадохме атмосфера и дух на споделеност между нас – учениците и учителите. След завършването на специалност “Право” в Софийския университет „Св. Климент Охридски“, се оказа, че съдбата коренно промени плановете ми и връщането във Варна за един уикенд се оказа прибиране за над 20 години. Тук са корените ми – семейството, приятелите, колегите. Варна е много специален град, в който свършва ж.п. линията на влаковете и започва безкрайността на морето. Омайва ме с необяснимия си магнетизъм, специфичен градски шум и мирис, както и с привличането да се изгубиш, но същевременно и да се намериш. За мен Варна е туптящо сърце.

И в края на нашата среща искам да провокирам читателите на сп. „Офлайн“ да помнят, че изкуството е тяхно изконно право, право на добро и справедливост.

НЯМА КОМЕНТАРИ