Page 8 - Offlinemagazine16
P. 8

ИЧНОСТИ / ОЦЕНТ -Р КРАСИМИР НЕ Я КОВ


        о . -р Крас м р Не я о  а р а  с е  оном чес о  А ор е на о ече о 20 моно раф , учебн  особ я,
        обра о ан е   Варненс я с обо ен ун ерс е   с а  , с у    о а  о научн  онферен  на
        ”Чернор е Храб р“. Ма с р о ”Мен  м н     б  арс   на ан  с  е  .
        ме унаро н я б нес“  о ор о ”Ор ан а я    о . Не я о учас а  ра рабо ане о на ре  а
        у ра ен е   н сфера а на ма ер а но о      на она н  ме унаро н  рое   об ас а на
        ро  о с о”. Во  е  онн  урсо е о учебн е  ур ма  у ра ен е о на с б  я, ра   е о на
         с   н ”Инс  у она на с с ема на ЕС”, ”Е ро е с а  а а  е а на не ра  е с ен я се ор а ефе  но
        а м н с ра я”, ”Про ес на  емане на ре ен я  ЕС”,  ар н орс о с мес на а а м н с ра я,  ра ане о
        ”Ра   е на е ро е с  е нс  у  ”, ”У ра ен е на  на  с ер на ом е ен нос , ехно о чн  ар о е
        ме унаро н б нес рое  ”  р.         с му ране на с у ен с о о ре р емачес о, а о
        Пре 1998 . е на начен а  ре ор на Ко е а о   мно ес о ру  рое  , с р ан с
        мен  м н   оном а. О  2007  . е  омо н  ре ор  ун ерс е с о о у ра ен е.
        на Варненс я с обо ен ун ерс е ”Чернор е Храб р“,  Ос ен  а а ем чна а сфера ма о   ра   е о на
        а о  а р  2013 . е В е ре  ен на ун ерс е а. час н я б нес  с ро е с о о на ях .        Амстердамски, Берлински, Брюкселски … От 1991 г. – и  обра о ан е, а е ан е о -  он ре н я с ор чес  момен ,
        Варненски свободен университет (ВСУ) “Черноризец  а ре о а но а а ерна  а, оя о а о о  на м а  е
        Храбър”. Свободен, сиреч – необвързан, независим! По  хора а  я а о  е а а на   р ан е  неа е а н на
        какъв начин тази университетска формула прави    реме о мо е  на об ес ено   чнос но ра   е.
        студентите на ВСУ по-различни? И, кое е онова, което те  ВСУ “Чернор е Храб р“ бе е с  а ен   р  е о н на
        получават в резултат на уникалното триединство ВАРНА -  рехо а на с рана а н  м но мо е на  оном чес о
        СВОБОДЕН - УНИВЕРСИТЕТ?              со а но ра   е    ч ане о   но  ео о  чес
                                 ре она н  ро ес . В о  см с , с обо ен  ме о му не
        Посоч а е р мно о хара ерн  р мера а с нос а   емонс р ра  са на об р ане, а на ро  - о о нос  а се
        с ор я а на с обо н е ун ерс е . University of  об р е с ре   а е с а а на но  е реа нос . а
        Amsterdam е осно ан  а ечна а 1632 о на. Бр се с я  на ра   рач а  м с обо а а с , а о а а Пау у Кое ,
        с обо ен ун ерс е (Université Libre de Bruxelles) е с  а ен  о нача а а се о а е о не о, ое о ече не харес а ,  а
        ре 1834 о на  И се – Бе  я, с ус  я а на бр се с   ромен  себе с    о а с . Именно о   бор
         бера н  н е е уа   а о реа  я сре у с  а ане о на  ре ос а хме на на  е с у ен  о  р я момен  се
        а о чес  ун ерс е  Мехе ен. В о н е на С у ена а  с рем м а о о с оя аме  о нес. Но с обо а а се о а а
        о на С обо н я ун ерс е  Бер н е смя ан а с м о на  само на о , о о мо е а оеме о о орнос  е, о о я
        с обо н я с я ,   а о, а ра  а о Хумбо о я  нос .
        ун ерс е , се е нам ра   а а на а час на Бер н. О ам  К м ун а но о р е нс о Варна – с обо ен – ун ерс е
         а  ме о му – С обо ен ун ерс е . Не а с оменем, че    м се с а а оба я  ме о на ун ерс е а – Чернор е
        Б  ар я  р я С обо ен ун ерс е  а о  чес    Храб р. С с абе е  е но о с с ч нен е, еру ран я
        с о анс  нау    н  а  а ечна а 1920 о на, рабо  о  сре но е о ен ухо н    са е у  р а а   орчес
        1940 о на  не о  ра о р емн  е не н я Ун ерс е  а  ра р а  ея а на К р   Ме о   а самос о но ухо но
        на она но  с е о но с о анс о. Ка ам с ч о о а, а а  ра   е чре собс ена  сменос   н о нос . А  е е на
        с о е я ра б ране о с , че о а, ое о е об а а  Чернор е а се а   ра  на , о а о самос о но о
        хара ер с  а на е  ун ерс е , е не о о а  у урно ра   е на с рана а н е  р с  се ре р а
        с реме   м  м не а с мос о  р а а а   р а но о  мо    на яра а  на наро нос а.

                                                   с е а
      6  Offline Magazine
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13