Page 4 - Offlinemagazine16
P. 4

А    êöåíòè

                          14


                        Íÿêîëêî äíè
                        â ðàÿ
                        Санторини
                                             16/2018
                                        февруари/март/април                          42           Туризъм, дестинации, почивки

                                    Âåëèêäåíñêè ïðèêëþ÷åíèÿ ñúñ Ñîëâåêñ, ñòð. 14
                         â ñâåòà íà            Êàì÷èÿ î÷àêâà ñâîèòå ãîñòè, ñòð.21
                         åêñïåðòà è           È îùå íàêúäå ïî áåëèòå ïèñòè, ñòð.22
                         технологиите

                                      Личности

                                        Äîöåíò ä-ð Êðàñèìèð Íåäÿëêîâ, ñòð. 6
                                        Òîï ìîäåëà Èçàáåëà Ðåëåíêîâà, ñòð. 33


                          22           Култура и изкуство


                        Белите писти     Èç àôèøà íà Âàðíåíñêàòà îïåðà è äðàìà, ñòð. 28  ñòð. 30
                                    Àêöåíòèòå íà Ñîôèéñêà ôèëõàðìîíèÿ,
                        Ïðåäëîæåíèÿòà íè
                        çà „îùå íàêúäå“
                                      Устойчив бизнес
                                            Àðäåñ Áã - åêñïåðòúò, ñòð. 42
                                          Àâòîñåðâèçèòå â Áúëãàðèÿ, ñòð.44


                                      Интересно, или любопитно
                                       5-òå ôàçè íà ëþáîâòà - âèæòå ãè, ñòð. 48
                          33               Ìîæå ëè êîæàòà äà äèøà?, ñòð. 50

                                      Ìèíåðàëíàòà âîäà,..... êàêâî çà íåÿ, ñòð. 53
                         Топ модела           Òàéñòâåíèòå ñèëè íà êàìúíèòå, ñòð. 57
                         Èçàáåëà Ðåëåíêîâà         Ïî êàêâî ñà ëóäè æåíèòå, ñòð. 58
                         ïðåä Offline     Êàê äà èçáåðåì áèðà â ñòúêëåíà áóòèëêà, ñòð. 60

                                         Íàé äîáðèòå ãîòâà÷è ñà?......, ñòð. 62

      2  Offline Magazine
   1   2   3   4   5   6   7   8   9