Page 10 - Offlinemagazine16
P. 10

ИЧНОСТИ / ОЦЕНТ -Р КРАСИМИР НЕ Я КОВ        Известно е, че човек вижда толкова, колкото
        знае. Нашироко и надалеко ли гледат, но и
        виждат, Вашите студенти, напускайки
        своята Alma mater след годините, прекарани
        в лоното й?
        а! Ка е ор чно е а а. Вся о но о о о ен е -
        н е е уа но  ехно о чно, с о  о- со о
        о  ре хо н е му. А о  со о се   а о-
        на ро о. То а е  мно о обре,  е аре ено с
        мно о р с о е. нес е   а  оба н я с я ,
        е об у а бе  ран  , е сра ня а .
        Ес ес ено, сра нен е о е не  на   о а на
        с рана а н , а ехно о чн е  мо нос
        ос  ен я а на нау а а ос а я   роса
        „Çàùî òîâà íå ìîæå äà ñå ñëó÷è òóê, â Áúëãàðèÿ?“.
        То а а о е  се фо ус ра  рху Терм на 2
        Б  ар я, а с а ен е, уб  а а  е а на
        е , о о   а на - а еч…
                               С ра а а на Варненс я с обо ен ун ерс е “Чернор е Храб р“                                       Г-н Недялков, Варненският свободен
                                       университет “Черноризец Храбър” пише
                                       биографията си повече от четвърт век. От този
                                       “връх”, как виждате връзката между средното
                                       и висшето образование в родината ни?
                                       Образно казано, вие градите върху основа,
                                       положена преди вас…

                                       Не с м с онен а рех р ям с ч  неу ач на
                                        а а а на сре но о обра о ан е. Та на   н е
                                       сме  о на с о о о а сре но обра о ан е  не
                                       н   с а осно ан я а самоу а ен е  м
                                        о о о а а, оя о сме о уч  ,  ачес а а,
                                        о о са форм ран  нас. В рос   у е
                                        о а, че а б е с обо ен, о нача а а б е
                                       себе с ! Но о о реме  с а не о о а но
                                       обем о  нан я, о о о с обо н  чнос ,
                                        о о ма ус о я а  сре а а а ра  я
                                         н я с ун а ен о ен а . П р о, сре но о н
                                       обра о ан е с е а а се ра е  с се нае я
                                       уч е  мора  а ор, о о  р  - на ся а
                                        ена, е а а а о р ема  а о ос е на
                   Промо я на с у ен  о Юр  чес я фа у е
                                        с на , р  о с ане, а   ро  е а  очно
                                        е  е  ра б ран я а му. Ту а   ам
                                       бе с  е о на а а  н е мер , о о н
                                        а  а ,  с нос а на реформа а, оя о
                                        ряб а а се ос ес   сре но о обра о ан е.
                                       А с ч о о а с ра но мно о  ч на хо а на
                                       ун ерс е  е.      8  Offline Magazine
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15